Tag - วิเทศจีน

ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจาก University of IsIam malang

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะวิเทศศึกษา ม.อ. ภูเก็ต เปิดโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก University of lslam Malang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์มนัส ชัยสวัสดิ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวรรณ ทับเที่ยง คณบดีคณวิเทศศึกษา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อหารือร่วมกันกับ Dean Nur Diana คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริการธุรกิจ Mr.lmam Wahyudi ผู้ดูแลด้านการต่างประเทศของ UNISMA ถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย

คณะวิเทศฯ ร่วมจัดงาน ม.อ.วิชาการ 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะวิเทศศึกษา ร่วมจัดงาน ม.อ. วิชาการ 2562 เป็นกิจกรรมที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะวิเทศศึกษาให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียน ครูอาจารย์และผู้ปกครอง ให้ทราบถึงหลักสูตรและรูปแบบด้านการเรียนการสอนจากความร่วมมือของสาขาต่าง ๆ ในคณะวิเทศศึกษา

เสวนาวิจัยครั้งที่ 2 (2nd FIS Research Seminar)

เมื่อวันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะวิเทศศึกษา ได้จัดอบรมเสวนาวิจัยในหัวข้อ "วิธีการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ" ณ ห้องวิจัย 3302 ชั้น 3 ตึกคณะวิเทศศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Raymond James  Ritchie เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

คณะวิเทศศึกษาร่วมลงนามความร่วมมือหลักสูตรปริญญาโท

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562 คณะวิเทศศึกษา นำโดย  อาจารย์จิรเมธ รุ่งเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิม  เดอะ  ยง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้เข้าร่วมงานสถาปณาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ประจำประเทศไทย  เพื่อเป็นการรวมตัวและติดต่อสัมพันธ์กับศิษย์เก่า  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมมิตรภาพของทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในวันเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายได้ร่วม พิธีลงนามความร่วมมือ   “หลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน”  ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเรียนการสอน และผลักดันการอบรมครูสอนภาษาจีนในท้องถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย

ตัวแทน Guokai เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะตัวแทน Guokai จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะวิเทศศึกษาร่วมต้อนรับ คณะครู – นักเรียนศูนย์วิชาการฟายด์มี

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 คณะวิเทศศึกษาร่วมต้อนรับคณะครูแนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 จำนวน 32 คน จากศูนย์ฟายด์มีภูเก็ต ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต โดยมีผู้บริหารส่วนกลางและคณะต่างๆ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมต้อนรับ ให้ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาต่อ

คณะวิเทศศึกษาจัดค่าย “ชีวิตดี๊ดี Happy Life”

เมื่อวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562 คณะวิเทศศึกษานำทีมโดย ดร.นวลนุช เขียวหวาน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบสอนรายวิชาจิตวิวัฒน์ และรายวิชาชีวิตที่ดี ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการค่าย “ชีวิตดี๊ดี Happy Life” โดยมีนักศึกษาจำนวน 200 คน จากคณะต่าง ๆ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะการบริการและการท่องเที่ยว และคณะวิเทศศึกษาเข้าร่วมโครงการ

คณะวิเทศศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (COC) คณะวิเทศศึกษา (FIS) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง กว่า 70 โรงแรม ณ ห้องประชุมแอมแทค(AMTEC) อาคาร 1 ม.อ.ภูเก็ต

เสวนาวิจัยครั้งที่ 1 (1st FIS Research Seminar)

เมื่อวันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 คณะวิเทศศึกษา ได้จัดเสวนาวิจัยในหัวข้อ “การเขียนบทความเพื่อลงวารสารระดับนานาชาติ” ณ ห้องวิจัย 3302 ชั้น 3 ตึกคณะวิเทศศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สตีเว่น มาร์ติน อาจารย์ประจำคณะวิเทศศึกษาได้เป็นวิทยากร ซึ่งในการจัดเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากอาจารย์ในคณะวิเทศศึกษาเป็นจำนวนมาก เพื่อจะนำความรู้ในการเสวนาครั้งนี้ ไปประกอบการจัดทำวิจัย และนำไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  มีกำหนดจัดงาน มอ. วิชาการ ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้สาธารณชนทราบอย่างทั่วถึง คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมทางวิชาการ  4  กิจกรรมสำคัญ คือ การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ "เพลงรักอมตะ" (FIS Singing Contest 2019)     เวลา 13.00 - 16.30 น. ดาวโหลดกำหนดการ ดาวน์โหลดใบสมัคร ASEAN+3 Quiz 2019     เวลา 09.00 - 12.00 น. ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน ดาวน์โหลดใบสมัคร การแข่งขันเล่านิทานด้วยภาษาจีน 说中文讲故事     เวลา 9.00 - 12.00 น. กิจกรรมนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (FIS Open House 2019)   ...