ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ

Back to Blog

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์มนัส ชัยสวัสดิ์ คณะวิเทศศึกษา
Congratulations to Dr.Teerathorn Lamnaokrut on PSU Teacher Award 2020-2021 in Art and Culture Conservation Excellence, effective from 13 March 2021

Share this post

Back to Blog