ดร.ปาริชาต เจริญวิวัฒนศรี อาจารย์
วุฒิการศึกษา :   Ph.D. (Linguistics)
อีเมล :   parichart.c(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6236
วิชาที่ถนัด:
 • English for Reading and Writing
 • English through Films
งานวิจัยที่สนใจ:
 • Applied Linguistics
 • Linguistic Landscape
นภชา ประภาวดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ การตลาดและประชาสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา : M.A. (Applied Linguistics)
อีเมล : napacha.p(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6237
วิชาที่ถนัด :
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียนเบื้องต้น
งานวิจัยที่สนใจ:
 • Sociolinguistics
 • Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ บัญชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Educational and Applied Linguistics)
อีเมล :   woralak.b(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6649
วิชาที่ถนัด :
 • English for Fundamental Reading and Writing
 • English for Communication
 • English as an International Language
 • English as an International Language
งานวิจัยที่สนใจ :
 • Vocabulary
 • English as an International Language
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา พัฒนสิน หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (English as an International Language)
อีเมล : saranya.p(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6234
วิชาที่ถนัด :
 • English-Thai Translation
 • English for Business
งานวิจัยที่สนใจ :
 • Linguistics
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวรรณ ทับเที่ยง อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. in Mass Communication
อีเมล : nuwan.t(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6754
วิชาที่ถนัด :
 • English for Fundamental Reading and Writing
 • English for Fundamental Listening and Speaking
งานวิจัยที่สนใจ :
 • Health Communication
 • Social Marketing
สุรีรัตน์ จิตตเสถียร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ การตลาดและประชาสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา : M.A. (European Studies)
อีเมล : sureerat.j(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6240
วิชาที่ถนัด :
 • อารยธรรมตะวันตก
 • การสื่อสารภาษาเยอรมัน
งานวิจัยที่สนใจ:
 • ยุโรปศึกษา
 • ข้อมูลประชากร
ดร.ศุภชัย แจ้งใจ อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics)
อีเมล : supachai.je(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6293
งานวิจัยที่สนใจ:
 • การแปลภาษาไทย-จีน
 • ประวัติศาสตร์จีน

วิชาที่ถนัด :

 • ภาษาศาสตร์สังคม (ภาษาจีน)
 • เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภาษาจีน
Kim Youngsu อาจารย์
วุฒิการศึกษา :   
อีเมล : youngsu.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6226
วิชาที่ถนัด:
 • ภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน
 • ประวัติศาสตร์เกาหลียุคใหม่
งานวิจัยที่สนใจ:
 • การใช้คำบ่งชี้ในภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน
เรวดี คงสุวรรณ อาจารย์
วุฒิการศึกษา : M.A. (Cultural Studies)
อีเมล : ravadee.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6291
วิชาที่ถนัด :
 • วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 • ชีวิตที่ดี
งานวิจัยที่สนใจ:
 • พิพิธภัณฑ์วิทยา