คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

รศ.ดร. พันธ์ ทองชุมนุม

รักษาการแทนคณบดี คณะวิเทศศึกษา
อีเมล:   pun.t(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์:   +66(0)76 276601

ดร.ทักษิณา ศรีประชา

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วุฒิการศึกษา:   Ph.D. in Indian and Asian Studies (Indian and ASEAN Socio-cultural Studies, Hankuk University of Foreign Studies)
อีเมล :   tagsina.s(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276613

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ชัยศรี

Assistant Professor, French Language
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
วุฒิการศึกษา:   Sciences du Langage – Linguistique et phonétique générale
อีเมล:   kesinee.c(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276233

จิรเมธ รุ่งเรือง

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ
วุฒิการศึกษา:   Ph.D. Candidate in International Relations
อีเมล:   jirameth.r(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276612

รัตนา เจงพิบูลพงศ์

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
วุฒิการศึกษา:   M.A. (Teaching English as a Foreign Language)
อีเมล:   rattana.ja(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276644

ปุญชิดา แสนพิทักษ์

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Educational background:   Korean Studies
Email:   punchida.s(at)phuket.psu.ac.th
Office Phone:   +66(0)76 276228

ดร.เอมีล่า แวอีซอ

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
วุฒิการศึกษา:   Ph.D. (Management)
อีเมล:   emeela.w(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276218

เรืองฉาย เรืองยังมี

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา:   M.A. (Master of International Business)
อีเมล:   Ruangchai.r(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276224

>